Медиярисърч срещу БНТ заради обществена поръчка

mediareaserch

„Новият играч“ на пазара за пийпълметрични данни Медиярисърч, които са основният източник за рейтинги на Нова ТВ излязоха с писмо, оспорващо обществена поръчка на Българската национална телевизия за доставка на данни за гледаемостта. От Медиярисърч се оплакват, че поръчката не е прозрачна и е с предварително известен победител – ГАРБ, които традиционно печелят този тип поръчки от години насам, просто защото до сега е нямало друга агенция. По тази причина от Медиярисърч се чувстват дискриминирани, тъй като БНТ е поставила и специални изисквания до участниците в конкурса за доставка на данни, които пък не е поставяла никога до сега. От агенцията смятат да оспорват обществената поръчка на националната телевизия пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). По-долу може да видите пълният текст на писмото на Медиярисърч:

На 20 май 2014 г. БНТ обяви открита обществена поръчка за доставка на данни за телевизионна аудитория, с изисквания, които считаме за дискриминационни спрямо МЕДИАРИСЪРЧ БЪЛГАРИЯ ЕАД.
От 2008 г. насам, това е четвъртата процедура на БНТ за доставка на пийпълметрични данни и в нея за пръв път, заедно с данните за телевизионна аудитория, БНТ изисква данни за аудиториите на радиа и печатни медии, при това от един единствен доставчик.
Като професионалисти в измерването на телевизионна аудитория с над 10 годишен опит в различни държави, а от 2 години и в България, ние се считаме длъжни да информираме и да зададем въпроси, които интересуват не само нас, но също така професионалната общност, гражданското общество и отговорните институции в България.
Какво е различното през 2014 г.? Защо БНТ поставя изисквания, каквито не е имала никога до сега и каквито не поставя нито една друга телевизия в България?
Защо изследванията на трите различни вида аудитории (дори и да са необходими на БНТ) не са предмет на три отделни поръчки? Или, защо поне доставката на данни за всеки вид аудитория не е обособена позиция в поръчката, така че за всяка дейност да могат равностойно да се състезават специализирани професионалисти?
На 5 юни ние писмено зададохме тези въпроси на БНТ. Копие от писмото изпратихме до СЕМ и до Парламентарната Комисия по културата и медиите. Помолихме процедурата да бъде прекратена и да се обяви нова, прозрачна процедура, без дискриминационни условия в нея.
До днес не сме получили отговор от БНТ, нито има някаква реакция от отговорните институции. Това ни принуди да обжалваме Решението на БНТ пред Комисията за защита на конкуренцията и да поискаме спиране на процедурата, до решаването на спора.
Какво е скандалното в случая?
На първо място трябва да отбележим, че не ни е известно да има друг подобен случай на многобройните пазари, които следим и проучваме, включително пазарите на Европейския Съюз.
Единствената промяна на пазара, която би могла логично да обясни новите изисквания на БНТ е следната:
От началото на тази година, на българския пазар има двама доставчици на данни за телевизионната аудитория в страната, като само единият от тях доставя данни за аудиториите на радиа и печатни медиии. При това е очевидно, че подготвяйки заданието на обществената поръчка, БНТ стриктно се е съобразила с неговите възможности.
Така например, изискваната възраст на участниците в панелите за изследване аудиториите на радиа и печатни медии (от 15 до 54 г.), съвсем точно съвпада с възрастта на участниците в панелите на въпросния доставчик. В същото време, не са поставени никакви други съществени изисквания за изследванията на тези два вида аудитории, за разлика от подробните изисквания към доставката на данниза телевизионната аудитория. Повече от очевидно е, че доставката на данни за радиа и печатни медии е само формално прикачена към същинската част на заданието – доставка на данни за телевизионна аудитория.
Обясненията на обществената телевизия по случая пред медиите, звучат най-малкото неубедително:
Разгледана била интернет страницата начешката компания MEDIARESEARCH a.s. – едноличен собственик на акциите в МЕДИАРИСЪРЧ БЪЛГАРИЯЕАД и било установено, че на други пазари, фирмата е изградила системи за измерване не само на телевизионна аудитория, но също така, на аудитории на радиа, печатни медии, интернет и пр. Въз основа на това бил направен изводът, че МЕДИАРИСЪРЧ е в състояние да предложи същите услуги и в България…
Истина е, че за близо година и половина, МЕДИАРИСЪРЧ БЪЛГАРИЯ ЕАД изгради национално представителен пийпълметричен панел, който от 01.12.2013 г. измерва телевизионната аудитория в страната.
Истина е също, че този панел превъзхожда във всяко едно отношение всичко, което някога е правено в тази област на българския пазар.
Истина е обаче и това, че изграждането на също толкова високотехнологични системи за достоверно и надеждно изследване в национален мащаб аудиториите и на други медии, като радиа и печатни издания, изисква големи инвестиции и близо едногодишен срок за изпълнение на всеки от проектите.
Очевидно е несъстоятелно да се очаква, че сериозен инвеститор ще се наеме в дадените му от БНТ само 27 календарни дни от обявяването на поръчката до определената крайна дата за подаване на офертите:
– да извърши необходимите проучвания на пазара,
– да вземе стратегически решения за бъдещите си инвестиции,
– да извърши необходимата организация и първоначални проучвания,
– да се ангажира с оферта и след това,
– да направи невъзможното – в няколкото оставащи месеци, до началото на 2015 г., да изгради проектите, започвайки от абсолютната нула.
Сигурни сме, че всеки непредубеден наблюдател би оценил така откритата от БНТ процедура като напълно формална.
Поведението на БНТ е недопустимо и с оглед на предвидената възможност, следващите поръчки да се възлагат на избрания изпълнител чрез договаряне и без обявление. Това би означавало за години напред, бюджета на обществената телевизия да потъва в непрозрачни процедури, чийто край е известен още преди да са започнали.
Излишно е ние да квалифицираме действията на БНТ. Надяваме се това да сторят отговорните институции в страната. Искаме обаче да заявим пред цялата професионална общност, така както го направихме и пред ръководството на БНТ, че МЕДИАРИСЪРЧ БЪЛГАРИЯ ЕАД има желание да участва във всяка открита и прозрачна процедура за доставка на пийпълметрични данни за телевизионната аудитория в страната, стига тя да не съдържа дискриминационни условия.

бнт

Малко по-късно от БНТ излязоха с официална позиция по случая, в която се казва, че според тях не се поставя в неравностойно положение който и да е потенциален кандидат на пазара за пийпълметрични услуги. Накратко, изискванията са създадени с цел не да се игнорират кандидати, а да се намери най-подходящия партньор на БНТ за доставка на услуги. По-долу може да видите и официалната позиция на БНТ:

Във връзка с обществената поръчка с предмет: „Доставка на данни за телевизионна аудитория и мониторинг на телевизионна реклама и инсталация и поддръжка на софтуер за обработка на доставените данни”, Българската национална телевизия счита, че условията на откритата процедура не поставят в неравностойно положение който и да е потенциален кандидат, предлагащ подобни услуги на българския пазар.
Безспорно доставката на пийпълметрични данни е от съществено значение за дейността на всяка телевизия. Следенето на информацията за аудитория на преса и радио-програми, обаче, все повече се превръща в необходимост за доставчиците на медийни услуги. Изключително конкурентната среда поставя всеки един доставчик на аудио-визуални услуги в ситуация да наблюдава в детайли целия медиен пазар, с цел вземане на прецизни и адекватни решения по отношение на представяне на своите програмни продукти пред зрителската аудитория. В този смисъл е логично БНТ да търси и използва в ежедневната си работа подобна информация, която е от съществено значение за пряката дейност на медията.
Предвид драстично намаления бюджет на Българската национална телевизия за 2014 година, обществената медия бе принудена да търси начини едновременно за съкращаване на разходите си и запазване на своята конкурентност и обективност. В тази ситуация БНТ потърси възможности за облекчаване на разходите, свързани с ползването на външни услуги, без това да се отрази на качеството им. Именно това обуславя решението да се търси един изпълнител – доставчик на данни за аудитория на телевизионни, радио и печатни медии. Международната практика показва, че е характерно доставчиците на пийпълметрични данни да предоставят данни и за други медийни канали. Съвместяването на двете стъпки – стесняване на разходите и същевременно запазване на тенденцията за медийно развитие, е необходимото практическо решение, пред което е изправена БНТ.
Допълнителна необходимост, адвекватна на световните тенденции в пазара на електронни медии, е разширяване на аудиторията им и чрез други комуникационни канали – радио, преса и Интернет.
БНТ направи първи стъпки като издател на печатен формат. Това е специализираното списание Спорт Digi, което вече има своите две издания, посветени на: Зимните олимпийски игри – Сочи 2014 и Световното първенство по футбол – ФИФА 2014. През последните години БНТ реализира и продължи да развива редица съвместни медийни проекти с радиостанции като Програма „Хоризонт” на БНР, Дарик радио, БГ радио.
Заданието на обществената поръчка за доставчик на пийпълметрични данни е съобразено изцяло с потребностите на БНТ във връзка със следенето на гледаемостта и планирането на успешни маркетингови стратегии. Пийпълметричните агенции в световен мащаб като Gfk, Nielsen предлагат измерване на допълнителни медийни канали, освен телевизионните. В това число е и Медиарисърч, на чиято Интернет страница е обявено, че предлага данни и за радио аудитория, а рекламният мониторинг се разпростира и в трите медии – телевизия, преса, радио.
Формулираните методически и технически изисквания на обществената поръчка не изключват никой потенциален доставчик на данни за телевизионна, радио и читателска аудитория, а целят намирането на най-добър партньор за БНТ, който е способен да отговори на потребностите на националната телевизия, съобразявайки се със заложените ценови параметри и технически характеристики.

Един отговор на “Медиярисърч срещу БНТ заради обществена поръчка

  1. Pingback: „На Седмия ден“ 22 юни 2014 - BG TV News·

Comment

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s